σελίδα

H Ανώτατη Συμβουλευτική Ε.Ε. [Υπεύθυνος Επεξεργασίας] λειτουργεί και διαχειρίζεται τον δικτυακό τόπο www.joinclass.gr (JOINCLASS) και με την παρούσα πολιτική δηλώνει τη δέσμευσή του για το σεβασμό των προσωπικών δεδομένων των επισκεπτών αλλά και των χρηστών που εισέρχονται με χρήση προσωπικών κωδικών στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του JOINCLASS (σπουδαστές, εκπαιδευτικοί, διοικητικοί υπαλλήλοι ή τρίτα πρόσωπα (υποκείμενα δεδομένων) και χρησιμοποιούν κάποια υπηρεσία του JoinClass. Μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλήρη Δήλωση Πολιτικής Απορρήτου για τo JoinClass, εδώ.

Τι είδους πληροφορίες συλλέγουμε

(1) Στοιχεία που καταχωρεί ο επισκέπτης: Κατά την επίσκεψη, χρήση ή περιήγηση στο JOINCLASS, μπορεί να ζητηθεί από τον επισκέπτη να παρέχει προσωπικά δεδομένα του για να κάνει χρήση κάποιας υπηρεσίας, να εγγραφεί στο newsletter, να προβεί σε κάποια δωρεά ή πληρωμή με χρήση χρεωστικής / πιστωτικής κάρτας. Τα προσωπικά δεδομένα που μπορεί να ζητηθούν από τον επισκέπτη είναι μεταξύ άλλων ονοματεπώνυμο, δημογραφικά στοιχεία, στοιχεία επικοινωνίας, επάγγελμα, οικονομικά δεδομένα, φωτογραφία ή έτερα στοιχεία σχετικά με την ενέργεια / δράση που επιλέγει μέσω του JOINCLASS. Ο Επισκέπτης θα ενημερώνεται σε κάθε περίπτωση για τα δεδομένα που καλείται να συμπληρώσει και τη χρήση / επεξεργασία αυτών, καθώς και για το ποια από αυτά είναι υποχρεωτική ή προαιρετική η συμπλήρωσή τους για την ολοκλήρωση της ενέργειας.

(2) Πληροφορίες πρόσβασης – Data Logs: Επίσης, κατά την είσοδο στο JOINCLASS μπορεί να καταγραφούν προσωποποιημένα δεδομένα σχετικά με τη συσκευή από την οποία απέκτησε πρόσβαση στο Δικτυακό Τόπο ο Επισκέπτης, όπως η διεύθυνση πρωτοκόλλου του internet του eπισκέπτη (IP address), στοιχεία γεωγραφικής πρόσβασης, ανιχνευτές μοναδικότητας συσκευών πρόσβασης, πληροφορίες για τον browser, γλώσσα του browser, έκδοση λειτουργικού συστήματος, ημερομηνία και ώρα αιτήματος, διεύθυνση ιστοσελίδας ή συναφείς πληροφορίες. Οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για ανίχνευση της πρόσβασης στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. και σε καμία περίπτωση δεν αποκαλύπτεται χρήση του Δικτυακού Τόπου από προσωπικές διευθύνσεις πρωτοκόλλου. Τα δεδομένα αυτά (Web server logs) διαγράφονται περιοδικά.

(3) Cookies: Συμπληρωματικά στα ως άνω αναφερόμενα δεδομένα, κατά την χρήση της Ιστοσελίδας, αποθηκεύονται στον υπολογιστή των Επισκεπτών cookies, δηλαδή μικρά αρχεία δεδομένων σε μορφή κειμένου (text files) που αποθηκεύονται στη συσκευή που χρησιμοποιεί ο Επισκέπτης στο φάκελο προσωπικού προφίλ κάθε χρήστη (όπως για παράδειγμα στους υπολογιστές με λειτουργικό windows στο φάκελο «c:\users\profile name\appdata και με την προϋπόθεση ότι ο χρήστης δεν έχει αλλάξει ρυθμίσεις) και αποστέλλουν στον εξυπηρετητή μας (server) στοιχεία αναγνώρισης της συσκευής, δηλαδή δημιουργείται ένας μοναδικός αριθμός αναγνώρισης. Επισημαίνεται ότι με εξαίρεση τα λεγόμενα απαραίτητα cookies, που είναι τα cookies λειτουργικότητας και προτιμήσεων και που είναι απολύτως απαραίτητα για να έχει ο Επισκέπτης απρόσκοπτη πρόσβαση και χρήση του Διαδικτυακού τόπου, όλα τα υπόλοιπα cookies (στατιστικών, διαφήμισης και προσωποποίησης) καταχωρούνται στον εξυπηρετητή μας μόνο αφού ο Επισκέπτης δώσει τη συγκατάθεσή του και τα ενεργοποιήσει κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό τόπο.

Για ποιο λόγο συλλέγουμε προσωπικά δεδομένα – νομική βάση επεξεργασίας

(1) Τα δεδομένα που συλλέγουμε στο πλαίσιο σύμβασης μαζί σας (εγγραφή σπουδαστή σε εκπαιδευτική μονάδα της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.), συλλέγονται και επεξεργάζονται στο πλαίσιο συμβατικών υποχρεώσεων και καλύπτονται από τη Δήλωση Ενημέρωσης για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων του Ε.Ε.Ι., όπως αυτή κοινοποιείται στα υποκείμενα των δεδομένων (στο πλαίσιο εγγραφών σε εκπαιδευτική μονάδα της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε..

(2) Πέραν των ως άνω, αναφορικά με τα δεδομένα που συλλέγονται μέσω του JOINCLASS, όπως τα δηλώνει ο ίδιος ο Επισκέπτης, αυτά συλλέγονται (κατ’ αίτηση του ίδιου του Υποκειμένου): Για να εκτιμήσουμε αιτήσεις εργασίας σε εκπαιδευτική μονάδα της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω του Δικτυακού Τόπου, για να ενημερώσουμε για τις δράσεις του, για να ικανοποιηθεί αίτημα για χρήση υπηρεσίας του JOINCLASS, για να πραγματοποιήσουμε την επιλογή πληρωμής υπηρεσίας (σε όσες υπηρεσίες είναι ενεργοποιημένη μέσω του Δικτυακού Τόπου), για να αποστείλουμε επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικών ή έντυπων επιστολών για τα θέματα που το ίδιο το υποκείμενο έχει επιλέξει με την εγγραφή του / συμπλήρωση της σχετικής φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό Τόπο, για να διαγνώσουμε ενδεχόμενα προβλήματα με τον server μας (μέσω της IP address) και να διαχειριστούμε το Δικτυακό Τόπο του JOINCLASS ελέγχοντας ποια μέρη του Δικτυακού Τόπου έχουν μεγαλύτερη επισκεψιμότητα και ποιο ποσοστό επισκεπτών του Δικτυακού Τόπου ανήκει στην Κολλεγιακή Οικογένεια. Σημειώνουμε ότι δε συνδέουμε IP addresses με συγκεκριμένο υποκείμενο.

(3) Βάση για την καταχώριση της διεύθυνσης διαδικτυακού πρωτοκόλλου και την επεξεργασία των στοιχείων από τα Αρχεία Καταγραφής και το Υποχρεωτικό Cookie, είναι το έννομο συμφέρον μας να προστατεύουμε την ασφάλεια και την ακεραιότητα του Διαδικτυακού τόπου.

(4) Η επεξεργασία των στοιχείων των Επισκεπτών από τα Προαιρετικά Cookies στηρίζεται στην συγκατάθεσή του Επισκέπτη δηλαδή στην ενεργοποίηση κάθε cookie κατά την είσοδο του Επισκέπτη στο Διαδικτυακό τόπο, την οποία μπορεί οποτεδήποτε να ανακαλεί με τον ίδιο τρόπο, απενεργοποιώντας τα cookies που δεν επιθυμεί.

Αποδέκτες δεδομένων

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται από τον Επισκέπτη του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. και η επεξεργασία αυτών περιορίζεται εντός του JOINCLASS και των εκπαιδευτικών μονάδων και τα προσωπικά δεδομένα είναι διαθέσιμα στο προσωπικό του Ε.Ε.Ι. και τις Υπηρεσίες του, οι οποίοι δεσμεύονται με υποχρέωση τήρησης εμπιστευτικότητας. Μπορεί να γνωστοποιηθούν σε τρίτο τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνει το ίδιο το Υποκείμενο των δεδομένων μέσω του Δικτυακού Τόπου του Ε.Ε.Ι. προκειμένου να ικανοποιηθεί κάποιο αίτημα για χρήση υπηρεσίας ή προκειμένου να επεξεργαστεί μια πληρωμή (σε τρίτες συνεργαζόμενες τράπεζες που έχουν αναλάβει τη συγκεκριμένη υπηρεσία) ή προκειμένου να κατοχυρωθεί η συμμετοχή του υποκειμένου σε δράση / εκδήλωση τρίτου (όπως ενδεικτικά συμμετοχή στο Μαραθώνιο που διοργανώνει ο ΣΕΓΑΣ). Σε περίπτωση γνωστοποίησης των δεδομένων αυτών, το Υποκείμενο των δεδομένων ενημερώνεται κατά τη συμπλήρωση της σχετικής φόρμας / αίτησης. Σημειώνεται ότι ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε και γνωστοποιήσουμε προσωπικά δεδομένα που μας έχουν δηλωθεί στο JOINCLASS σε κάθε περίπτωση που είμαστε υποχρεωμένοι να τα πράξουμε βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας ή όταν αυτό είναι απαραίτητο για τους σκοπούς των εννόμων συμφερόντων μας ή στο πλαίσιο εκτέλεσης της δραστηριότητάς μας στις περιπτώσεις outsourcing ή όταν τα στοιχεία επεξεργάζονται από τους συνεργάτες μας ή τρίτα μέρη (όπως cloud services), φροντίζοντας πάντοτε να πληρούνται οι εγγυήσεις για την ασφάλεια και την προστασία των δεδομένων σας.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Ενδέχεται στον δικτυακό Τόπο JOINCLASS να περιέχονται σύνδεσμοι (hyperlinks) σε τρίτες ιστοσελίδες προς διευκόλυνση των επισκεπτών μας. Σημειώνεται ότι το Ε.Ε.Ι. δεν ελέγχει τρίτες ιστοσελίδες ούτε ευθύνεται για το περιεχόμενό τους ή για τις πρακτικές / πολιτικές ασφαλείας που ακολουθούν ή για το σύνδεσμό των τρίτων ιστοσελίδων. Ενδέχεται να έχουμε εγκαταστήσει “plug ins” τρίτων ιστοσελίδων, οι οποίες μπορεί να χρησιμοποιούν “third party cookies”. Καθώς η πολιτικές χρήσης των cookies των τρίτων ιστοσελίδων μπορεί να αλλάζουν / αναθεωρούνται, ο επισκέπτης οφείλει να ενημερώνεται για τις συγκεκριμένες πολιτικές απευθείας από τις ιστοσελίδες που τα χρησιμοποιούν. Ο επισκέπτης μπορεί να απενεργοποιήσει τη χρήση cookies μέσω τις επιλογές του browser που χρησιμοποιεί.

Αποστολή ηλεκτρονικής επικοινωνίας

Το JOINCLASS μπορεί να σας αποστείλει μηνύματα ηλεκτρονικής επικοινωνίας στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχετε δηλώσει κατά τη συμπλήρωση κάποιας φόρμας που ευρίσκεται στον Δικτυακό του Τόπο. Σημειώνεται ότι στην φόρμα επικοινωνίας θα υπάρχει ενημέρωση για την επικοινωνία που μπορεί να διενεργηθεί εκ μέρους της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. και ο Επισκέπτης θα κληθεί να παρέχει τη συγκατάθεσή του, όπου αυτή απαιτείται, για τη χρήση της ηλεκτρονικής του διεύθυνσης εκ μέρους της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. για ενημερωτικά θέματα της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. για τη συγκεκριμένη δράση που εγγράφεται ο Επισκέπτης ή για την υπηρεσία που διενεργεί τη δράση / εκδήλωση ή για λοιπές δράσεις της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. Ο Επισκέπτης διατηρεί το δικαίωμα να μη λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα για νέα και δράσεις της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. είτε ανακαλώντας τη χορηγηθείσα συγκατάθεσή του, εάν αυτή αποτελεί τη νομική βάση επεξεργασίας, και σε κάθε περίπτωση επιλέγοντας συγκεκριμένο σύνδεσμο (unsubscribe) που θα ευρίσκεται εντός του ηλεκτρονικού μηνύματος ή διατυπώνοντας σχετικό αίτημα στο Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. (στοιχεία επικοινωνίας κατωτέρω). Αν μας αποστείλετε ηλεκτρονικό μήνυμα, θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η πληροφορία που περιέχεται στο μήνυμα μπορεί να μην είναι ασφαλής ή κρυπτογραφημένη. Για το λόγο αυτό συστήνουμε την προσεκτική αποστολή προσωπικών ή εμπιστευτικών πληροφοριών που εμπεριέχονται σε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Προστασία Δεδομένων

Για να εμποδιστεί η πρόσβαση τρίτων, να διατηρηθεί η ακρίβεια των δεδομένων και να εξασφαλιστεί η ορθή χρήση των πληροφοριών / δεδομένων που συλλέγονται από τους Επισκέπτες του Δικτυακού Τόπου, η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. έχει ακολουθήσει το ενδεδειγμένα μέτρα ασφαλείας. Ωστόσο, η μετάδοση πληροφοριών μέσω Διαδικτύου ή του συστήματος αποθήκευσης δεδομένων δεν είναι δυνατών να εγγυάται 100% ασφάλεια. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. έχει λάβει τα αναγκαία μέτρα εξασφάλισης των δεδομένων που συλλέγει από την Ιστοσελίδα και την περαιτέρω επεξεργασία / χρήση αυτών.

Χρόνος διατήρησης δεδομένων

Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνουν τα ίδια τα Υποκείμενα των δεδομένων μέσω του JOINCLASS διατηρούνται κατά το χρόνο που ορίζεται για κάθε ένα από αυτά στην κάθε δράση και σύμφωνα με το σκοπό επεξεργασίας και, σε περίπτωση έγερσης αξιώσεων, επί όσο χρόνο απαιτείται για την αμετάκλητη επίλυσή τους.

H ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. δύναται να διατηρήσει δεδομένα των υποκειμένων όπως τα έχουν δηλώσει στην ηλεκτρονική φόρμα / αίτηση του Δικτυακού του Τόπου, προκειμένου να αποστέλλει ενημερωτικό υλικό για την δράση / υπηρεσία που έχει επιλέξει το υποκείμενο και μετά την ολοκλήρωση αυτής ή και για έτερες δράσεις της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. Η εν λόγω διατήρηση των δεδομένων θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ρητής συγκατάθεσης του υποκειμένου (εκτός αν λαμβάνει την επικοινωνία βάσει έτερης νομικής βάσης πχ. λόγω συμβατικής σχέσης ή εννόμου συμφέροντος του Ε.Ε.Ι. για ενημέρωση), όπου αυτή απαιτείται, την οποία έχει δικαίωμα να ανακαλέσει στο μέλλον χωρίς να θίγεται η επεξεργασία που έχει λάβει χώρα μέχρι τη στιγμή της ανάκλησης ή μέχρι τη στιγμή της δήλωσης (μέσω της επιλογής unsubscribe) ότι δεν επιθυμεί να λαμβάνει ενημερωτικά ηλεκτρονικά μηνύματα για νέα και δράσεις της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε.

Η διεύθυνση διαδικτυακού πρωτοκόλλου (IP address) της συσκευής του Επισκέπτη (υπολογιστής, κινητό ή ταμπλέτα) που καταχωρίζεται αυτόματα στον εξυπηρετητή μας (server) κατά την είσοδό του στο Διαδικτυακό τόπο μας, τηρείται τρεις μήνες από την ημερομηνία εισόδου στο Διαδικτυακό τόπο και, εν συνεχεία, διαγράφεται αυτομάτως.

Τα Session-Cookies διαγράφονται όταν αποσυνδεθεί ο Επισκέπτης ή κλείσει τον περιηγητή. Καθόσον αφορά στα «Προαιρετικά» cookies, αυτά τηρούνται για όσο χρόνο αναφέρεται στον παραπάνω Πίνακα («Πίνακας με τα cookies που χρησιμοποιούμε»).

Δικαιώματα υποκειμένων

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. σέβεται και τηρεί όλα τα προβλεπόμενα από το Γενικό Κανονισμό δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων. Συγκεκριμένα τα υποκείμενα διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στην επεξεργασία των δεδομένων τους («Δικαίωμα πρόσβασης») και δύνανται να αιτηθούν και να λάβουν περαιτέρω ενημέρωση («Δικαίωμα ενημέρωσης») για την εκτελούμενη επεξεργασία. Επιπλέον τα υποκείμενα έχουν τα κάτωθι δικαιώματα εκ του Γενικού Κανονισμού, υπό τις προϋποθέσεις και με δυνατότητες ενάσκησης αυτών κατά τα οικεία άρθρα του Γενικού Κανονισμού: (Δικαίωμα διόρθωσης και συμπλήρωσης των στοιχείων τους, Δικαίωμα διαγραφής των στοιχείων τους, Δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας, Δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Δικαίωμα εναντίωσης σε περαιτέρω επεξεργασία, Δικαίωμα ανάκλησης συγκατάθεσης σε περίπτωση που προσωπικά στοιχεία έχουν συλλεγεί με την συγκατάθεση του υποκειμένου). Για την άσκηση των δικαιωμάτων του, το Υποκείμενο έχει δυνατότητα να υποβάλει έγγραφο αίτημα προς την ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. δια μέσου του ορισθέντος Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων, στα στοιχεία επικοινωνίας ως ορίζονται κατωτέρω. Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. θα απαντήσει εντός προθεσμίας ενός μηνός από την επίσημη παραλαβή του έγγραφου αιτήματος, με δυνατότητα παράτασης εφόσον απαιτείται και αναλόγως της πολυπλοκότητας του αιτήματος, κατά τα οριζόμενα στον Γενικό Κανονισμό.

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO)

Η ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. έχει ορίσει Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων για παρακολούθηση της τήρησης των παρόντων διατάξεων της Πολιτικής για την προστασία Προσωπικών Δεδομένων JOINCLASS και συμμόρφωσης της ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ Ε.Ε. με τον Γενικό Κανονισμό. Τα υποκείμενα των δεδομένων μπορούν να επικοινωνούν με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων αναφορικά με θέματα που άπτονται της παρούσας Πολιτικής Ασφαλείας και λοιπών ζητημάτων που τυχόν δεν καλύπτονται από την παρούσα και αφορούν τα προσωπικά δεδομένα τους.

[Στοιχεία Υπευθύνου Προστασίας Δεδομένων: Κύριο Μιχάλη Παπάζογλου, τηλ.+302313009619 email: desk@parallaxi.gr, διεύθυνση: Εγνατίας 125, 54635 Θεσσαλονίκη, Website: www.parallaxi.gr

Εποπτεύουσα Αρχή

Εποπτεύουσα Ελληνική Αρχή για παρακολούθηση εφαρμογής του Γενικού Κανονισμού έχει οριστεί η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Α.Π.Δ.Π.Χ.). [www.dpa.gr, ταχ.διεύθυνση: Λ.Κηφισίας αρ.1-3, τκ. 11523, τηλέφωνο: +302106475600, φαξ: +302106475628, email: contact@dpa.gr]

Αναθεώρηση Πολιτικής Ασφαλείας Προσωπικών Δεδομένων δικτυακού τόπου Ε.Ε.Ι.

Η παρούσα Πολιτική Ασφαλείας, που τέθηκε σε ισχύ στις 1.1.2019, έχει συνταχθεί κατ’ εφαρμογή των διατάξεων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679, της 27ης Απριλίου 2016 και της ελληνικής νομοθεσίας και έχει επικαιροποιηθεί στις 1.2.2022. Ενδέχεται να επικαιροποιηθεί στο μέλλον και οποιαδήποτε αλλαγή θα αναρτηθεί στον Δικτυακό Τόπο του Ε.Ε.Ι. (www.athenscollege.edu.gr) και θα φέρει ημερομηνία αναθεώρησης.

 

 

©2024 joinclass.gr. All rights reserved.